English

donate-btn

`

A

תכנית הכשרה והשמה לרבני קהילות של שעלי תורה

 

שעלי תורה פותחת שעריה בפני פרחי רבנות חדשים המעוניינים להצטרף לתכנית ההכשרה וההשמה לרבני קהילות

 להרשמה דרך האתר

 

 p 76