English

donate-btn

`

A

תרומה לקניית ספרים לכולל

דרג את הכתבה
(0 הצבעות)

כולל "שעלי תורה" בית שמש מונה כ-15 אברכים השוקדים על לימודם.

ניתן להקדיש ספרים לכולל לעילוי נשמה וכד'.

להלן ישנה רשימה של ספרים ממולצים לתרומה.

תבורכו מן השמיים!

 להלן רשימת ספרים לתרומה:

 

mesivta-gemara

דרושות גמרות מסכת "ברכות" הוצאת מתיבתא (4 כרכים)

גמרא מתיבתא היא גמרא מבוארת בשפה צחה וברורה בתוספת הערות מפות ואיורים;

הבנת עומק דברי רש"י ותוספות לאשורם, מערכות לפי נושאים למדניים מתורת רבותינו;

אוצרות מלשונות הראשונים;

הלכה היוצאת מהגמרא בשילוב מדור הלכות אקטואליות;

פרפראות מדברי הקדמונים בעלי היראה והמוסר.

 

110 לכרך

 

 

 

 

 

 

 

shulhan-aruch-fridman

    דרושים כרכים אורח חיים א' ו-ב' 

שולחן ערוך מהדורת פריעדמאן נערך וסודר מחדש ע"פ דפו"ר וכת"י  

.תוקנו אלפי שיבושים , צוינו רבבות מראי מקומות , נפתחו ראשי תיבות

פי' והגהות הרואים אור לראשונה מכת"י והכל בצורה בהירה ונוחה ללימוד ועיון

 

130 לכרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pnini-halacha-brachot-harhavot

דרוש ספר ההרחבות של פניני הלכה על הלכות ברכות 

ספרי ההרחבות של פניני הלכה מלווים את הליך הכתיבה של פניני הלכה

ומשמרים את הסוגיות שנידונו בדרך לנוסח ההלכה המופיע בפניני הלכה.

הספרים גם מביאים ראיות נוספות ופרטים לתועלת המעיינים בסוגיות. 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halichot-shlomo

הספר הליכות שלמה מכיל אסופת הלכות והליכות, חידושים והערות מאת הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל.

הספר מסודר עפ"י נושאים, בסעיפים הלכתיים קצרים ובתוספת ציוני מקורות והרחבה. 

הספר הליכות שלמה נערך על ידי נכדיו הרב יצחק טרגר והרב אהרן אויערבך, מתוך ספריו שבדפוס, ספרי תלמידיו וכתבי יד שהשאיר.

 

 43       

 

 

 

 

 

 

 

hechal-shlomo

 

הספר הלכה שנונה - תפילה בית כנסת ברכות מכיל סימני השו"ע הנצרכים למבחני ההסמכה לרבנות בתוספת תמצות קצר של האחרונים.

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birchat-hashem

ברכת השם 5 כר' על הלכות ברכות הרב משה לוי

 


סט ברכת השם ב 5 חלקים מאת הרה''ג ר' משה לוי זצ''ל .
כולל פסקי הלכות בהלכות ברכות להלכה ולמעשה, עם ביאור ''מקור הברכה'', ציונים ומקורות ומשא ומתן בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים עד אחרוני זמננו, על ההלכות שבספר. ובסוף כל חלק, ''תוכן עניינים'', והוא קיצור כל הפרקים שבספר.

 

175

 

 

 

 

 

 

 

hut-hashani

הספר חוט שני הלכות מזוזה ברכות, ומילי נזיקין מאת הרב שמריהו יוסף ניסים קרליץ.

סדרת ספריו חוט שני נערכה ע"י חיים אריה הלוי הוכמן.

 

56  

הגב על הכתבה